Bản Dịch KJV Tiếng Việt


Di chúc cũ
Sách kinh thánh Chương
sáng thế
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
41 (en-vi)     42 (en-vi)     43 (en-vi)     44 (en-vi)     45 (en-vi)
46 (en-vi)     47 (en-vi)     48 (en-vi)     49 (en-vi)     50 (en-vi)
Cuộc di cư
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
Lêvi
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)    
số
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)    
Phục Truyền Luật Lệ Ký
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)    
Joshua
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)    
Ban giám khảo
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)    
Ru-tơ
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)    
1 Samuel
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)    
2 Samuel
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)    
1 các vị vua
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)    
2 các vị vua
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
1 biên niên sử
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)    
2 biên niên sử
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)    
Ê-xơ-ra
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
Nê-hê-mi
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)    
Ê-xơ-tê
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
Công việc
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
41 (en-vi)     42 (en-vi)
thánh vịnh
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
41 (en-vi)     42 (en-vi)     43 (en-vi)     44 (en-vi)     45 (en-vi)
46 (en-vi)     47 (en-vi)     48 (en-vi)     49 (en-vi)     50 (en-vi)
51 (en-vi)     52 (en-vi)     53 (en-vi)     54 (en-vi)     55 (en-vi)
56 (en-vi)     57 (en-vi)     58 (en-vi)     59 (en-vi)     60 (en-vi)
61 (en-vi)     62 (en-vi)     63 (en-vi)     64 (en-vi)     65 (en-vi)
66 (en-vi)     67 (en-vi)     68 (en-vi)     69 (en-vi)     70 (en-vi)
71 (en-vi)     72 (en-vi)     73 (en-vi)     74 (en-vi)     75 (en-vi)
76 (en-vi)     77 (en-vi)     78 (en-vi)     79 (en-vi)     80 (en-vi)
81 (en-vi)     82 (en-vi)     83 (en-vi)     84 (en-vi)     85 (en-vi)
86 (en-vi)     87 (en-vi)     88 (en-vi)     89 (en-vi)     90 (en-vi)
91 (en-vi)     92 (en-vi)     93 (en-vi)     94 (en-vi)     95 (en-vi)
96 (en-vi)     97 (en-vi)     98 (en-vi)     99 (en-vi)     100 (en-vi)

101 (en-vi)  102 (en-vi)  103 (en-vi)  104 (en-vi)  105 (en-vi)
106 (en-vi)  107 (en-vi)  108 (en-vi)  109 (en-vi)  110 (en-vi)
111 (en-vi)  112 (en-vi)  113 (en-vi)  114 (en-vi)  115 (en-vi)
116 (en-vi)  117 (en-vi)  118 (en-vi)  119 (en-vi)  120 (en-vi)
121 (en-vi)  122 (en-vi)  123 (en-vi)  124 (en-vi)  125 (en-vi)
126 (en-vi)  127 (en-vi)  128 (en-vi)  129 (en-vi)  130 (en-vi)
131 (en-vi)  132 (en-vi)  133 (en-vi)  134 (en-vi)  135 (en-vi)
136 (en-vi)  137 (en-vi)  138 (en-vi)  139 (en-vi)  140 (en-vi)
141 (en-vi)  142 (en-vi)  143 (en-vi)  144 (en-vi)  145 (en-vi)
146 (en-vi)  147 (en-vi)  148 (en-vi)  149 (en-vi)  150 (en-vi)
tục ngữ
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)    
truyền đạo
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)    
Bài hát của Sa-lô-môn
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)    
Ê-sai
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
41 (en-vi)     42 (en-vi)     43 (en-vi)     44 (en-vi)     45 (en-vi)
46 (en-vi)     47 (en-vi)     48 (en-vi)     49 (en-vi)     50 (en-vi)
51 (en-vi)     52 (en-vi)     53 (en-vi)     54 (en-vi)     55 (en-vi)
56 (en-vi)     57 (en-vi)     58 (en-vi)     59 (en-vi)     60 (en-vi)
61 (en-vi)     62 (en-vi)     63 (en-vi)     64 (en-vi)     65 (en-vi)
66 (en-vi)    
Giê-rê-mi
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
41 (en-vi)     42 (en-vi)     43 (en-vi)     44 (en-vi)     45 (en-vi)
46 (en-vi)     47 (en-vi)     48 (en-vi)     49 (en-vi)     50 (en-vi)
51 (en-vi)     52 (en-vi)    
than thở
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
Ê-xê-chi-ên
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
41 (en-vi)     42 (en-vi)     43 (en-vi)     44 (en-vi)     45 (en-vi)
46 (en-vi)     47 (en-vi)     48 (en-vi)    
Daniel
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)    
Ô-sê
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)    
Giô-ên
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)    
A-mốt
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)    
Áp-đia
  1 (en-vi)    
Giôna
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)    
Mi-chê
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)    
Na-hum
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)    
sách Ha-ba-cúc
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)    
Sô-phô-ni
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)    
Haggai
  1 (en-vi)       2 (en-vi)    
Xa-cha-ri
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)    
ma-la-chi
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)    
ngụy thư
Tobit
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)    
Judith
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)    
Khôn ngoan
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)    
thánh ca
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)     29 (en-vi)     30 (en-vi)
31 (en-vi)     32 (en-vi)     33 (en-vi)     34 (en-vi)     35 (en-vi)
36 (en-vi)     37 (en-vi)     38 (en-vi)     39 (en-vi)     40 (en-vi)
41 (en-vi)     42 (en-vi)     43 (en-vi)     44 (en-vi)     45 (en-vi)
46 (en-vi)     47 (en-vi)     48 (en-vi)     49 (en-vi)     50 (en-vi)
51 (en-vi)    
Ba-rúc
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
Lời cầu nguyện của Azaria
  1 (en-vi)    
Susanna
  1 (en-vi)    
Bel và con rồng
  1 (en-vi)    
1 Esdras
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)    
2 Esdras
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)    
1 Maccabees
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)    
2 Maccabees
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
Lời cầu nguyện của Ma-na-se
  1 (en-vi)    
Di chúc mới
Ma-thi-ơ
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)    
Đánh dấu   1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)    
Lu-ca
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)    
John
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)    
Hành vi
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)     23 (en-vi)     24 (en-vi)     25 (en-vi)
26 (en-vi)     27 (en-vi)     28 (en-vi)    
người La Mã
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)    
1 Côrintô
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)    
2 Côrintô
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)    
Ga-la-ti
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)    
Ê-phê-sô
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)    
Phi-líp
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)    
Cô-lô-se
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)    
1 Tê-sa-lô-ni-ca
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
2 Tê-sa-lô-ni-ca
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)    
1 Ti-mô-thê
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)    
2 Ti-mô-thê
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)    
Tit
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)    
Phi-lê-môn
  1 (en-vi)    
tiếng Hê-bơ-rơ
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)    
Giacôbê
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
1 Peter
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
2 Peter
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)    
1 John
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
2 John
  1 (en-vi)    
3 John
  1 (en-vi)    
Giu-đe
  1 (en-vi)    
tiết lộ
  1 (en-vi)       2 (en-vi)       3 (en-vi)       4 (en-vi)       5 (en-vi)
  6 (en-vi)       7 (en-vi)       8 (en-vi)       9 (en-vi)     10 (en-vi)
11 (en-vi)     12 (en-vi)     13 (en-vi)     14 (en-vi)     15 (en-vi)
16 (en-vi)     17 (en-vi)     18 (en-vi)     19 (en-vi)     20 (en-vi)
21 (en-vi)     22 (en-vi)