Liên hệ

Email mark7@discernradio.com
Địa chỉ gửi thư Discernradio
c/o Mark Dickens
PO Box 971
Ione WA 99139
Điện thoại

* Tổ chức không vì lợi nhuận lấy Đấng Christ làm trung tâm