तुमकां येवकार DISCERNRADIO

ही साइट तुमच्या वाडोवपा खातीर म्हायती स्त्रोत आसा
देव आनी तो कोण हाचेविशीं गिन्यान. तुमच्या शिकपा खातीर साधनां
आनी संस्कारीकरण अशीं आसात.

गोम भाशेंत पुराय केजेव्ही बायबल

बायबलाची रुपरेखा गोम भाशेंत