बायबलाची रुपरेखा गोम

पोरनो करार नवो करार
उत्पत्ती मॅथ्यू हांणी केला
निसर्ग मार्क
लेवीत ग्रंथ लूक
संख्या जॉन
दुसरें नियाळ कृत्यां
जोशूवा रोमन लोक
न्यायाधीश हांणी केला १ कोरिंतकारांक
रूथ हांणी केला २ कोरिंतकारांक
१ सामुयेल गलातीकारांक
२ सामुयेल इफेजकारांक
१ राजे फिलिप्पैकारांक
२ राजा कोलोसकारांक
१ इतिहास १ थेसालोनिकीकारांक
२ इतिहास २ थेसालोनिकीकारांक
एज्रा हांणी केला १ तिमोताक
नेहेमिया हांणी केला २ तिमोताक
एस्थेर हांणी केला टायटस हांणी केला
काम फिलेमोन हांणी केला
स्तोत्रां हिब्रू लोक
म्हणी जेम्स हांणी केला
उपदेशक १ पेद्रू
सोलोमनाचे गीत २ पेद्रू
इजायास १ जुांव
यिर्मयास हांणी केला २ जुांव
विलाप करप ३ जुांव
एजेकील हांणी केला जुदेस हांणी केला
डॅनियल हांणी केला प्रकटीकरणां
होसेया हांणी केला
जोएल हांणी केला
आमोस हांणी केला
ओबडिया हाणें केला
जोनास हांणी केला
मीका हांणी केला
नाहुम हें नांव
हबक्कूक हांणी केला
सफनिया
हग्गाई
जकर्याह
मलाकी हांणी केला