Mire se erdhet ne DISCERNRADIO

Kjo faqe është një burim informacioni për rritjen tuaj
njohja e Zotit dhe kush është Ai. Mjetet për të mësuarit tuaj
dhe ndërtimi janë si më poshtë.

Plotësoni Biblën KJV në gjuhën katrore

Përvijimet e Biblës në gjuhën katrore