වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු DISCERNRADIO

මෙම වෙබ් අඩවිය ඔබගේ වැඩි කිරීම සඳහා තොරතුරු මූලාශ්u200dරයකි
දෙවියන් වහන්සේ සහ ඔහු කවුද යන්න පිළිබඳ දැනුම. ඔබේ ඉගෙනීම සඳහා මෙවලම්
සහ සංස්කාර පහත පරිදි වේ.

si භාෂාවෙන් KJV බයිබලය සම්පූර්ණ කරන්න

බයිබල් දළ සටහන් si භාෂාවෙන්