ښه راغلاست DISCERNRADIO

دا سایټ ستاسو د زیاتوالي لپاره د معلوماتو سرچینه ده
د خدای پوهه او هغه څوک دی. ستاسو د زده کړې لپاره وسایل
او ترمیم په لاندې ډول دي.

په ps ژبه کې د KJV بائبل بشپړ کړئ

په ps ژبه کې د انجیل توضیحات