Baga nagaan gara... DISCERNRADIO

Marsariitiin kun madda odeeffannoo kee guddisuuf
Waaqayyoo fi eenyu akka ta’e beekuu. Meeshaalee barumsa keessaniif ta'an
fi ijaarsa akka armaan gadiitti dhiyaataniiru.

Macaafa Qulqulluu KJV afaan om guutuu

Yaada Macaafa Qulqulluu afaan om