मा स्वागत छ DISCERNRADIO

यो साइट तपाइँको वृद्धि को लागी एक जानकारी स्रोत हो
परमेश्वरको ज्ञान र उहाँ को हुनुहुन्छ। तपाईंको सिकाइको लागि उपकरणहरू
र सम्पादन निम्नानुसार छ।

कुनै भाषामा पूर्ण KJV बाइबल

कुनै भाषामा बाइबल रूपरेखा