မှကြိုဆိုပါတယ်။ DISCERNRADIO

ဤဆိုက်သည် သင့်အား တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အချက်အလက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကို သိကျွမ်းပြီး သူသည် မည်သူနည်း။ သင့်သင်ယူမှုအတွက် ကိရိယာများ
ပြုပြင်ခြင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်ဘာသာစကားဖြင့် KJV သမ္မာကျမ်းစာကို ဖြည့်စွက်ပါ။

ကျွန်ုပ်ဘာသာစကားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာအကျဉ်းချုပ်များ