ស្វាគមន៍មកកាន់ DISCERNRADIO

គេហទំព័រនេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់បង្កើនរបស់អ្នក។
ចំណេះដឹងអំពីព្រះ និងថាទ្រង់ជានរណា។ ឧបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សារបស់អ្នក។
និងការពង្រឹងមានដូចខាងក្រោម។

បំពេញព្រះគម្ពីរ KJV ជាភាសាគីឡូម៉ែត្រ

គ្រោងព្រះគម្ពីរជាភាសាគីឡូម៉ែត្រ