Zoo siab txais tos DISCERNRADIO

Qhov chaw no yog ib qhov chaw qhia ntawv rau nce koj
paub Vajtswv thiab Nws yog leej twg. Cov cuab yeej rau koj txoj kev kawm
thiab edification yog raws li nram no.

Ua kom tiav KJV Bible in hmn language

Phau Vajlugkub Qhia ua lus Hmoob