ברוך הבא ל DISCERNRADIO

אתר זה הוא מקור מידע להגדלתך
ידיעת אלוהים ומי שהוא. כלים ללמידה שלך
וגיבוש הם כדלקמן.

השלם את התנ"ך של KJV בשפה שלו

מתאר התנ"ך בשפתו