Fàilte gu DISCERNRADIO

Tha an làrach seo na stòr fiosrachaidh airson do chuid àrdachadh
eòlas air Dia agus cò e. Innealan airson do chuid ionnsachaidh
agus tha deasachadh mar a leanas.

Cuir crìoch air a’ Bhìoball KJV ann an cànan gd

Geàrr-iomraidhean a’ Bhìobaill ann an cànan gd