خوش آمدید به DISCERNRADIO

این سایت منبع اطلاعاتی برای افزایش شماست
شناخت خدا و اینکه او کیست. ابزارهایی برای یادگیری شما
و تعلیم به شرح زیر است.

کتاب مقدس KJV را به زبان فا کامل کنید

خطوط کلی کتاب مقدس به زبان فا