Aw ni ce DISCERNRADIO

Nin yɔrɔ in ye kunnafoni sɔrɔyɔrɔ ye walasa ka dɔ fara i ka...
Ala dɔnni ani a ye mɔgɔ min ye. Baarakɛminɛn minnu bɛ kɛ i ka kalan kama
ani sabatili ye ninnu ye.

KJV Bibulu dafalen bm kan na

Bibulu Labɛnw bm kan na